logo

Informacja o posiadanych danych osobowych i ich przetwarzaniu

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia <27.04.2016r informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EVAPFLEX SP. Z O.O. z siedzibą w 41-800 ZABRZE ul. KNUROWSKA 8

2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.

3. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji procesów handlowych z kontrahentami, zwłaszcza do utrzymania kontaktu pomiędzy kupującym a sprzedającym, zawierania umów sprzedaży, regulowania należności, udzielania rabatów, dostawy towarów, przesyłania powiadomień o realizacji zamówień, obsługi i realizacji ewentualnych reklamacji,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, z wyłączeniem przypadku powierzenia danych firmie kurierskiej w celu dostawy towaru oraz instytucje upoważnione z mocy prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia, natomiast przetwarzane będą przez okres niezbędny do świadczenia usług lub w innych celach wymienionych w pkt  3.

7. Posiada Pani/Pan prawo do: - dostępu do treści swoich danych, - do ich sprostowania, - do usunięcia, oraz ograniczenia przetwarzania, - do przenoszenia danych, - do wniesienia sprzeciwu, - do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. - dodatkowo przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

8. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w zakresie realizacji procesów handlowych. Niepodanie tych danych może uniemożliwić sporządzenie niezbędnej dokumentacji handlowej, czy też uniemożliwić świadczenie usług na Pani/Pana rzecz

9. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

10. Decyzje dotyczące Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

11. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, uszkodzeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

12. W celu skorzystania z przysługujących Pani/Panu praw wynikających z faktu przetwarzania danych osobowych przez EVAPFLEX SP. Z O.O. prosimy o kontakt: - za pomocą poczty elektronicznej, na adres [email protected] pisemnie, na adres 41-800 Zabrze ul. Knurowska 8

Niniejsza informacja ma na celu spełnienie wymagań RODO, nie służy do celów marketingowych.

Dodatkowe informacje na temat przetwarzania danych znajdziesz w: